Assignació i modificació dels permisos

L’assignació o modificació dels permisos a les diferents entitats documentals (classe, expedient i document) es configura a la pestanya “Permisos” quan s’edita una d’aquestes entitats.

DESAL_PERMISOS

Per assignar i/o  modificar els permisos cal tenir present les següents restriccions:

  • A nivell de classe i expedient, només l’arxiver podrà veure la pestanya de permisos a l’edició de propietats i fer, per tant, els canvis.
  • A nivell de document tothom tindrà accés a la pestanya i podrà modificar permisos (sempre i quan tingui el permís d’escriptura. En el cas de lectura i cap no ho podrà modificar).

Per facilitar la gestió dels permisos els canvi en els permisos d’una classe es propagaran en cascada cap a les seves subclasses, expedients i documents tant existents com futurs. De forma anàloga, els canvis de permisos en un expedient es propagaran cap als seus documents actuals i futurs.

La política de propagació dels permisos es farà amb les següents premisses:

  • Només es propagaran els canvis en cascada quan els permisos hagin canviat i/o s’afegeixen nous permisos a grups/etiquetes nous.
  • Quan es copia/talla un element es mantenen els permisos originals de l’element a copiar, sense tenir present els de les carpetes destí a on copiarem/mourem l’element.